Mục tiêu của chính sách Trách nhiệm xã hội của SEEV trong năm 2018:

2018_04_17_03_08_481.png