Mục tiêu của chính sách Trách nhiệm xã hội của SEEV trong năm 2019:

target1.png