Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của SEEV là: 

2018_05_31_02_14_224.png

2018_05_31_02_14_435.png

2018_05_31_02_25_1417.png

2018_05_31_02_24_3216.png

2018_05_31_02_22_4614.png

2018_05_31_02_23_1415.png