Địa chỉ: Lô C6, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: +84 (0)24 3 881 1531
Fax: +84 (0)24 3 881 1532