SEEV tham gia các  hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.