Sơ đồ tổ chức Ủy Ban Trách Nhiệm Xã Hội SEEV

(SEEV Corporate Social Responsibility Committee)